Ահա քեզ ազգափրկիչ եկեղեցի…

Հաղբատի Սուրբ Նշան եկեղեցու այս արձանագրությունը դիպուկ է բնորոշում Հայ առաքելական եկեղեցուն. -Ի ժամանակս ինքնակալ արքային Դաւթի բարեպաշտիի եւ յաղթաւղի՝ որդւոյ Գիորգեայ, որդւոյ Բագրատայ… որ տիրեաց գաւառս եւ ազինս… եղեւ խնամաւղ Հաղբատայ եւ Սանահնի… ընթացեալ քաղցր եւ բարեսէր աստուածապաշտութեամբ… զՀաղբատս ի մթնութենէ աւերութեանն ազատեաց, գրով եւ վճռով ընծայեաց ի սուրբ եկեղեցիս զայգիս…, զգեղւն… եւ ամենայն հողով եւ վիճակովն…, զեղեալ կալուածս ամենայն վերահաստատեաց…
Այստեղ փառաբանվում է վրաց Դավիթ Դ Շինարար արքան, ով 1118 թվականին գրավեց, կործանեց Տաշիր-Ձորագետի Լոռվա Կյուրիկյան թագավորությունը: Ի դեպ, այդ մասին փաստված է հենց արձանագրության մեջ: Եվ, ինչ է, թե նվիրաբերություն է կատարել վանքին՝ հայ ապազգային կղերի կողմից փառաբանված է:
Ահա՛ ձեզ ազգափրկիչ Հայ առաքելական եկեղեցին…
Facebooktwitterlinkedin